The Limes

The Limes มะนาวเชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียต่อมากับพม่าผ่านลงไปยังมาเลเซีย ในกลุ่มมะนาวนี้ก็ยังมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง มีความสามารถเจริญได้ดีในพื้นที่เขตร้อนได้ดี ดังนั้น ความสำคัญทางเศรษฐกิจของส้มกลุ่มนี้จึงอยู่ในบริเวณประเทศเขตร้อนเป็นหลัก แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆดังนี้
(1) Small fruited Acid Limes (Citrus aurantifolia Swing.) บางครั้งเรียกกันว่า Mexican Limes หรือ West Indian Lime เนื่องจากได้นำเข้าไปปลูกในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว และบางเกาะในส่วนของ Key West ในรัฐฟลอริดา จึงมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Key Lime ผลมีเปอร์เซ็นต์กรด(เทียบเป็น citric acid) ที่สูงมาก โดยอยู่ในระหว่าง 7-8% เป็นส้มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย มะนาวมีความอ่อนแออย่างมากต่อโรค citrus canker (Xanthomonas campestris pv. Citri.),withertip (Gloeosporium limetticolum) และโรค tristeza virus แต่มีความต้านทานต่อ citrus scab (Elsinoe fawsetti) จากการที่มะนาวมีควาอ่อนแอต่อโรค tristeza อย่างมากและแสดงอาการออกมาให้เห็นอ่างเด่นชัดนั้น จึงได้มีการใช้มะนาว (Key lime) เป็น indexing plant ในการทดสอบไวรัสชนิดนี้ สำหรับพันธุ์มะนาวที่ปลูกกันในประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ พันธุ์แป้น ไข่และอีมัน ส่วนที่มีการเรียกหรือตั้งชื่อพันธุ์อื่นๆไม่สามารถที่จะยืนยันว่ามีความเป็นพันธุ์ที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจน ส่วนพันธุ์ที่มีอยู่ในชาติตะวันตกคือ West Indian(Key,Mexican)

มะนาวแป้น

มะนาวไข่

(2) Large fruited Acid Limes (Citrus latifolia Tan.) ลักษณะที่แตกต่างในด้านความทนโรค จะตรงข้ามกับมะนาวในกลุ่มแรก มะนาวกลุ่มนี้มีลักษณะทั้ง citron,lemon และ common acid lime ผสมปนเปกันอยู่ ที่สำคัญมีอยู่ 2 พันธุ์คือ Tahiti(Persian)

ทั้งสองสายพันธุ์มีลักษณะคล้ายคลึงกันจนยากที่จะแยกจากกันได้ เมล็ดเป็นแบบ monoembryony ตาดอกมีสีม่วงแต้มคล้าย citron ผลไม่มีเมล็ดเมื่อตรวจสอบดูไม่พบละอองเกสรที่มีชีวิตเลย สาเหตุเนื่องมาจากทั้งสองสายพันธุ์ต่างก็เป็น triplpid ด้วยกัน

Tahiti Lime

Bearss (Bearss Seedless)1

Bearss (Bearss Seedless)2

            Sweet Lime(Citrus limettioides Tan.) ได้แก่พันธุ์ Indian (หรือ Palestine) มะนาวกลุ่มนี้มีเปอร์เซ็นต์กรดต่ำ ปลูกมากในอินเดียซึ่งใช้เป็นต้นตอ นอกจากนี้ก็มีปลูกกันในอิสราเอลและอียิปต์

*ข้อมูลนี้เป็นบางส่วนจากเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาการส้ม : ทางเลือกปัจจุบันสู่อนาคต รุ่นที่ 2 7-11 ก.ค.2540…(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดีและคณะ)

Indian (หรือ Palestine)