รูปแบบการปลูกมะนาว

การปลูกแบบทั่วไป
การปลูกแบบระยะชิด
การปลูกแบบวงบ่อซีเมนต์